تماس بگیرید. (مشاوره رایگان)021-28421030

خطوط اختصاصی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی 1000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
200,000 105,000 250,000 120,000 300,000 135,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
550,000 280,000 600,000 315,000 700,000 350,000 13 1000XXXXXXXXX 2
1,000,000 500,000 1,200,000 600,000 1,400,000 700,000 12 1000XXXXXXXX 3
2,000,000 1,000,000 2,300,000 1,200,000 2,700,000 1,400,000 11 1000XXXXXXX 4
3,000,000 1,300,000 3,500,000 1,500,000 4,000,000 1,800,000 10 1000XXXXXX 5
4,000,000 2,000,000 4,500,000 2,250,000 5,000,000 2,500,000 9 1000XXXXX 6
5,500,000 2,500,000 6,000,000 3,000,000 7,000,000 3,500,000 8 1000XXXX 7
30,000,000 33,000,000 35,000,000 7 1000XXX 8
55,000,000 57,000,000 60,000,000 6 1000XX 9
قیمت خطوط اختصاصی 3000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
105,000 135,000 150,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
700,000 800,000 900,000 12 3000XXXXXXXX 2
800,000 900,000 1,000,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد
قیمت خطوط اختصاصی 2000
نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
3,300,000 2,800,000 2,300,000 1,800,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 12 1
9,500,000 6,500,000 4,500,000 3,500,000 10,000,000 7,000,000 5,000,000 4,000,000 10 2
13,000,000 9,000,000 7,500,000 6,500,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 7,000,000 9 3
23,000,000 14,500,000 13,000,000 11,000,000 25,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 8 4
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد
قیمت خطوط اختصاصی 5000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
50,000 65,000 80,000 15 50001XXXXXXXXX 1
80,000 90,000 110,000 14 50001XXXXXXXXX 2
220,000 250,000 300,000 13 50001XXXXXXXX 3
520,000 600,000 700,000 12 50001XXXXXXX 4
1,000,000 1,200,000 1,350,000 11 50001XXXXXX 5
1,300,000 2,500,000 1,800,000 10 50001XXXXX 6
1,600,000 1,970,000 2,200,000 9 50001XXXX 7
2,200,000 2,500,000 3,000,000 8 50001XXX 8
33,000,000 38,000,000 45,000,000 7 50001XX 9
56,000,000 63,000,000 75,000,000 6 50001X 10
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
670,000 680,000 700,000 10 021XXXXXXXX 1
4,500,000 5,000,000 5,500,000 7 021XXXXX 2
5,500,000 6,000,000 6,600,000 6 021XXXX 3

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت نگار پیامک اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره
شرایط نمایندگان ویژه
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-28421030(30 خط داخلی)